Get Adobe Flash player

SEKUNDARNO

MIKRO ELEMENTARNA ĐUBRIVA

FitoFert sekundarno-mikro elementarna đubriva svojim jedinstvenom formulacijom otklanjanju redovno prisutne nedostatke na gajenim biljkama. Permanentnom eksploatacijom poljoprivrednog zemljišta u njemu se javljaju deficiti, posebno sekundarnih i mikro-elemenata. Visinu prinosa najčešće određuje uprvo nedostatak mikro elemenata pa je uticaj i primena ovih hraniva presudna za dobar rod. Za sve informacije u vezi sa primenom sekundarno mikro-elemntarnih đubriva možete kontaktirati našu stručnu službu ili laboratoriju preduzeća Fertico d.o.o. Tel. +381 564 443.

 

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30

Primena:
folijarno konc. 0,3% -0,6%


CALCIUM ORGANO 30
za čvrstinu plodova
Fitofert calcium organo 30 je preparat u obliku vodotopivih kristala, sa maksimalnih 30% cao. Namenjen je za folijarni tretman useva. Kalcijum je u potpunosti helatiziran i lako transportabilan kroz list do plodova a iskorišćenje je potpuno. Ono što ga u potpunosti izdvaja od drugih preparata na bazi kalcijuma je potpuno odsustvo nitrata i hlorida. Naime, slični preparati su formulisani na bazi kalcijum nitrata ili hlorida. Iskorišćenje kalicjuma iz ovih preparata je veoma malo, zato jer se kalcijum u njima nalazi u jonskom obliku i lako se vezuje za anjone prisutne u zemljištu ili unutar biljaka. Takođe fertigacionom primenom kalcijum nitrata dolazi do blokiranja kalijuma i fosfata u zemljištu što je još jedan od negativnih efekata. U slučaju tretiranja sa kalcijum hloridom dolazi do fitotoksičnih reakcija. Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg

-

-

FITOFERT CA-APPLE 20

FITOFERT CA-APPLE 20

Primena:
3 - 5 lit/ha

protiv gorkih pega

Fitofert CA-APPLE je tečno kalcijumovo đubrivo na bazi kalcijum hlorida. Namenjeno je, pre svega, za dopunsku ishranu zasada jabuka i krušaka u fazi pigmentacije pa sve do berbe. Svojim sastavom neutrališe deficit kalcijuma u plodovima i onemogućuje stvaranje gorkih pega. Ne sadrži azot, tako da ne utiče na rast lisne mase niti ostavlja rezidue azota u plodu. S obzirom da je formulisano na bazi kalcijum hlorida, primena đubriva se preporučuje samo na osnovu preporuka ili uz prisustvo stručnih lica. Zasade tretirati na temperaturama nižim od 25 °C. Pakovanja: 1 lit i 5 lit

-

-

FITOFERT CORN

Primena:
5 lit/ha


FITOFERT CORN
za visoke prinose
Fitofert CORN je tečno đubrivo na bazi mikroelementarnog cinka. Cink je jedan od elemenata od velike važnosti za rast i razvoj biljaka, jer utiče na sintezu mnogobrojnih enzimskih kompleksa kao i hormona rasta. Njegov deficit može bitno uticati na razvoj biljaka, što se u kasnijim fazama reflektuje na kvalitet useva, kao i na prinos. Na većini zemljišta javlja se deficit ili blokada cinka, što rezultira smanjenim porastom i prinosom. Primenom Fitofert Corn-a uspešno se eliminiše ovaj nedostatak. Preparat sadrži 14% cinka i namenjen je, pre svega, za tretman useva kukuruza, u ranim fazama, 4-8 listova, samostalno ili sa herbicidom SIRAN, ili sa drugim herbicidima na bazi sulfonil-uree. Pakovanja: 1 lit i 5 lit

-

-

FITOFERT LIQUID BOR 8

FITOFERT LIQUID BOR 8

Primena:
3 - 5 lit/ha

za oplodnju i digestiju

FitoFert LIQUID BOR 8 je tečno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije na bazi mikroelementarnog bora. Sadrži 8% bora i namenjeno je za folijarni tretman različitih useva sa većom asimilacijom bora ili na zemljištima siromašnim borom. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenih plodova i slabe asimilacije šećera. FitoFert Liquid Bor 8 se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, suncokreta, vinove loze, voća (jabuka, višnja) i kupusastog povrća (brokoli, kelj, karfiol). Pakovanja: 250 ml, 1 lit i 5 lit

-

-

FITOFERT BOR MAX 20

Primena:
folijarno konc. 0,1% - 0,5%


FITOFERT BOR MAX 20
za oplodnju i digestiju

FitoFert BOR MAX 20 je đubrivo u obliku vodotopivog praha namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora, ili na borom siromašnim zemljištima. Sadrži visoku koncentraciju bora od 20%, u obliku lako pristupačnog boratnog anjona. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenih plodova i slabe asimilacije šećera. FitoFert BOR MAX 20 se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, suncokreta, vinove loze, voća (jabuka, višnja) i kupusastog povrća (brokoli, kelj, karfiol).
Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg

 

 

-


-

FITOFERT FERRO MAX 11

FITOFERT FERRO MAX 11Primena:
folijarno konc. 0.2% - 0.3%     fertigaciono 10 do 20 kg/ha

za hlorofil

FitoFert FERRO MAX 11 je đubrivo na bazi helata gvožđa u obliku DTPA kompleksa. Predstavlja visoko koncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono se primenjuje u svim biljnim kulturama gde je moguće kontrolisati pH zalivnih voda i gde pH zemljišta ne prelazi 7,5. Kompatibilan je sa svim kiselim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja, osim sa alkalnim, bakarnim preparatima. Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg

-

-

FITOFERT FERRO CHELL 6

Primena:
fertigaciono 10 do 20 kg/ha


FITOFERT FERRO CHELL 6
za hlorofil

FitoFert FERRO CHELL 6 je kompleks dvovalentnog gvožđa u  EDDHA helatu. Primenjuje se za prevenciju kao i za korekciju nedostatka gvožđa u različitim usevima. Gvožđe predstavlja jedan od esencijalnih mikroelemenata i njegov nedostatak može bitno da utiče na biohemijske procese unutar ćelija biljaka, što se manifestuje pojavom hlorotičnih promena na listovima, opadanjem imuniteta i vitalnosti bilja. Nadoknađuje deficit gvožđa za najkraće vreme, tako da se promene na listu mogu uočiti već 2 do 3 dana nakon tretiranja. Preparat je aktivan u širokom pH opsegu, od 3 do 10, tako da se može primeniti čak i na karbonatnim zemljištima i zalivnim vodama visoke pH vrednosti. Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg.

Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg

-

-

MANGAN ORGANO 12

FITOFERT MANGAN ORGANO 12

Primena:
folijarno konc. 0.2% - 0.3% fertigaciono 10 do 20 kg/ha

za enzimske funkcije

FitoFert MANGAN ORGANO 12 je đubrivo na bazi mikroelementarnog mangana vezanog u obliku EDTA kompleksa, sa 12 % aktivne supstance. Preparat je formulisan u obliku vodorastvornog praha.
Mangan igra značajnu ulogu u u procesu fotosinteze, reakcijama cepanja vode, vezivanja i asimilacije azota. Simptomi deficita se najčešće ispoljavaju u vidu nekroze (belila) na vršnom lišću. Preparat je najbolje koristiti preventivno, folijarnim tretmanima ili fertigaciono, hranljivim rastvorom. Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg

-

-

FITOFERT CINK ORGANO 14

Primena:
folijarno konc. 0.2% - 0.3%           fertigaciono 10 do 20 kg/ha

 


CINK ORGANO 14
za enzimske funkcijе

FitoFert CINK ORGANO 14 je mikroelementarno đubrivo na bazi ЕDTA helatnog kompleksa. Nedostatak cinka se uglavnom manifestuje nekrozom na mlađem i starijem lišću. U slučajevima nedostatka ćelije biljke za enzimske molekule vezuju druge metalne komponente, koje često mogu biti fitotoksične.  Preparat se koristi preventivno ali se može primeniti i po pojavi simptoma nedostatka.

Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg

Primena: folijarno konc. 0,3% -0,8%
i fertigaciono konc. 0.08-0.1%.
Horizontal Line

Fitofert Island Logo

Fitofert Logo

Fitofert - FacebookFitofert - RSS FeedFitofert - Twitter

Top 10

1. Fitofert TOMATO 12,5:6:31
2. Fitofert PEPPER 11:7:33
3. Fitofert MELON 14:7:28

4. Fitofert BERRY 15:8:30
5. Fitofert AMINOFLEX
6. Fitofert HUMIFLEX
7. Fitofert HUMISTART
8. Fitofert HUMISUPER
9.
Fitofert CALCIUM 30
10. Fitofert Kristal 4:10:40


Preporuke

1. AgroMarket
2. TerraCult
3. Spectrum

4. Horiba
5. Yug Poliv


Hobi program

Preduzeće Fertico omogućava hobistima upotrebu profesionalnih proizvoda po pristupačnim cenama za uzgajanje ukrasnog bilja i povrća u sklopu - Hoby outdoor / indoor - programa za pasionirane ljubitelje baštovanstva.


Distributivni centri

Kragujevac - 034.300.435
Zrenjanin - 023.533.550
Beograd - 011.84.88.307
Niš - 018.274.700
Valjevo - 014.286.800
Subotica - 024.753.307
Sombor - 025.432.410
Sr. Mitrovica - 022.649.013
Bijeljina - +387.55.355.230
B. Luka - +387.51.386.765
Podgorica - +387.81.872.165


Fertico

Preduzeće Fertico, Niš osnovano je 2004. godine kao preduzeće za proizvodnju specijalizovanih mineralnih kristalnih vodotopivih hraniva za sisteme „kap po kap“ i tečnih formulacija za prihranu gajenog bilja preko lista.


Program prihrane

1. Program prihrane voća
2. Program prihrane povrća
3. Ratarstvo

Svaku fazu rasta povrtarskih, voćarskih i ratarskih kultura prati svojevrstan zahtev za odgovarajućim hranivima, pa pravilan odabir vrste i količine đubriva može biti presudan za pravilan rast i prinos.


Kontakt

Fertico D.O.O.
Vojvode Gojka 66
18000 Niš, Srbija

Tel/Fax: +381.18.564.443
Mob: +381.63.119.1210

E-mail: info@fitofert.com
http://www.fitofert.com


Shindiri Studio

-

 

011 84 88 307