PROGRAM PRIHRANE POVRĆA

Svaka povrtarska biljka tokom svog porasta i razvića, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranljivim makro(N, P, K, Ca, Mg) i mikro(Fe, B, Cu, Mn..) elementima. Te količine ne mogu se kod povrtarskih kultura obezbediti prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, već se moraju dodavati i u toku vegetacije, fertigacijom i folijarnom ishranom.

Saznaj više

PROGRAM PRIHRANE VOĆA

Usled visokih prinosa zasadi voća zahtevaju pravovremeno i konstantno prihranjivanje adekvatnim đubrivima. Klasična zemljišna đubriva imaju vodeću ulogu u osnovnoj prihrani, ali dopunska prihrana predstavlja neizbežan faktor za pravilan rast biljke i razvoj ploda. Dopunskom prihranom, bilo folijarnom ili fertigacionom, moguće je u potpunosti zadovoljiti zahteve biljaka u svakoj feno fazi kao i otkloniti deficite makro, mikro ili sekundarnih elemenata.

Saznaj više

RATARSTVO

Folijarna ishrana: Biljka najveći deo hraniva usvaja preko korenovog sistema, koji je tokom evolucije i stvoren kao glavni put za unos hranljivih elemenata. Pa ipak tokom kritičnih faza rasta, pojave deficita, smanjene apsorpcije, transportabilnosti ili stresnih uslova, folijarna ishrana može da pomogne da se lakše prebrode navedeni problemi, što rezultira i kvalitetnijim rodom i višim prinosima.

Prednosti folijarne ishrane su sledeće:
• Lak unos mikroelemenata i lečenje deficita (Zn, Mn, Fe,B, Cu, Mo) koji nisu često dostupni korenovom sistemu ili su teško transportabilni (visok pH zemljišta, visok OM, peskovita zemljišta).
• Okidanje pojedinih enzimskih procesa (B – polenizacija, Zn – fitohormoni).
• Ishrana hranivima u periodima stresa, kada ih biljka i koren biljke teško absorbuje (hladni dani, nemogućnost usvajanja P).
• Brže prevazilaženje stresa (amino kiseline). Intenziviranje rasta (fitohormoni, organske kiseline, saharidi).
• Folijarni tretmani se najčešće sprovode zajedno sa pesticidnim, što minimizira troškove aplikacije.

Postoji više faktora koji mogu uticati na efektivnost i maksimalan pozitivan efekat. Generalno, folijarne tretmane je najbolje vršiti tokom ranog jutra ili kasno uveče, na temperaturama nižim od 30 oC.

Saznaj više