Folijarna ishrana: Biljka najveći deo hraniva usvaja preko korenovog sistema, koji je tokom evolucije i stvoren kao glavni put za unos hranljivih elemenata. Pa ipak tokom kritičnih faza rasta, pojave deficita, smanjene apsorpcije, transportabilnosti ili stresnih uslova, folijarna ishrana može da pomogne da se lakše prebrode navedeni problemi, što rezultira i kvalitetnijim rodom i višim prinosima.

Prednosti folijarne ishrane su sledeće:
• Lak unos mikroelemenata i lečenje deficita (Zn, Mn, Fe,B, Cu, Mo) koji nisu često dostupni korenovom sistemu ili su teško transportabilni (visok pH zemljišta, visok OM, peskovita zemljišta).
• Okidanje pojedinih enzimskih procesa (B – polenizacija, Zn – fitohormoni).
• Ishrana hranivima u periodima stresa, kada ih biljka i koren biljke teško absorbuje (hladni dani, nemogućnost usvajanja P).
• Brže prevazilaženje stresa (amino kiseline). Intenziviranje rasta (fitohormoni, organske kiseline, saharidi).
• Folijarni tretmani se najčešće sprovode zajedno sa pesticidnim, što minimizira troškove aplikacije.

Postoji više faktora koji mogu uticati na efektivnost i maksimalan pozitivan efekat. Generalno, folijarne tretmane je najbolje vršiti tokom ranog jutra ili kasno uveče, na temperaturama nižim od 30 oC.

PREPORUKE ZA PRIHRANU ŠEĆERNE REPE

Kod šećerne repe posebno je izražena asimilacija kalijuma, magnezijuma i bora i zato je u početnim fazama razvića jako bitno pomoći biljkama primenom folijarnih FitoFert đubriva. Efekti đubrenja preparatom FitoFert Bor Max 20 i folijarnim đubrivima u kasnijim tretmanima su povećanje otpornosti na bolest truljenja srca repe i povećanje digestije (prosečno 1 do 1,5%).

Rezultati ogleda i ostvarenog profita.

PREPORUKE ZA PRIHRANU KUKURUZA

Kukuruz je ratarska kultura kojoj je u vegetacijskom ciklusu potrebna velika količina hranljivih elemenata (N, K, P, Mg, Ca, Zn…). Veći deo pomenutih hranljivih elemenata kukuruz će usvojiti korenom iz zemljišnog apsorpcionog kompleksa i zato je jako bitno odraditi pravilno osnovno đubrenje adekvatnim zemljišnim đubrivima prilikom zaoravanja. Pored osnovnog đubrenja, za kukuruz je korisno da se prilikom primene herbicida u zaštiti od korova, tj. u fazi od 4. do 6. lista odradi folijarna ishrana adekvatnim FitoFert đubrivima.

Rezultati ogleda i ostvarenog profita nakon 2 tretmana preparatom FITOFERT SPEED.

PREPORUKE ZA PRIHRANU SOJE

Soja je ratarska kultura iz familije leguminoznih biljaka, odnosno biljaka koje imaju sposobnost da svojim korenom stvaraju simbiozu sa korisnim mikroorganizmima u zemljištu. Pomenuti mikroorganizmi fiksiraju atmosferski azot i prevode ga u pristupačni nitratni azot za gajenu kulturu. Zato je jako važno da se u osnovnom đubrenju zemljišta, pre setve, vodi računa o količinama azota, tj. da se smanji količina osnovnog đubriva pri obradi zemljišta, a da se ostale potrebne količine hranljivih elemenata dodaju u toku vegetacije kroz folijarna FitoFert đubriva. Bor na useve soje ima višestruki efekat: utiče na porast korena, poboljšava fiksaciju azota, podstiče razgranatost i cvetanje, produžava trajanje i oplodnju cveta, uvećava broj zrna u mahuni.

Rezultati ogleda i ostvarenog profita tretmanom pred cvetanje FITOFERT HUMISUPER PLUS + FITOFERT BORMAX 20.

PREPORUKE ZA PRIHRANU ŽITARICA

Pored osnovnog jesenjeg đubrenja i zemljišne prihrane azotom pšenicu je potrebno prehraniti i preko lista i to prilikom pesticidnih tretmana. Prvi pesticidni (herbicidni) tretman sprovodi se najčešće u rano proleće, po kretanju vegetacije i početka rasta travnatih korova. U ovom periodu, noći su hladne tako da se odgovarajućom folijarnom prihranom pokreću metabolički procesi, ubrzava se rad korenovog sistema, bolje bokorenje i smanjuje temperaturni stres.

Rezultati ogleda i ostvarenog profita, jednim tretiranjem preparatom FITOFERT HUMISUPER PLUS u kombinaciji sa herbicidom.

PREPORUKE ZA PRIHRANU SUNCOKRETA

Suncokret je biljka koju karakteriše jako brz rast, tako da je tokom vegetacije najčešće moguće odraditi samo jedan do dva folijarna tretmana, početkom vegetacije u kombinaciji sa odgovarajućim herbicidima. S obzirom da se gaji u predelima sa većim brojem sunčanih dana i manjom količinom padavina, kod suncokreta je ključno obrazovanje jakog i robusnog korenovog sistema, koji uspešno može da snabdeva biljku hranivima.
Pored korenovog sistema za rod suncokreta je neophodna dobra polenizacija (oprašivanje) pa se na zemljištima sa deficitom bora (peskovita zemljišta) preporučuje i dopunska ishrana preparatom FitoFert Bor Max 20.

Rezultati ogleda i ostvarenog profita tretmanom preparatom FITOFERT HUMISUPER PLUS + FITOFERT BORMAX 20.

PREPORUKE ZA PRIHRANU ULJANE REPICE

Uljana repica se poput pšenice seje u jesen a žanje sledećeg leta. Početkom vegetacije za ovu kulturu je najbitnije dobro ukorenjavanje, kao i deponovanje bora, mikroelementa koji ćelije čini elastičnijim, tako da bolje podnose mrazeve, a takođe igra važnu ulogu u oprašivanju. Prvi tretman obaviti u rano proleće, zajedničkim tretmanom đubrivima FitoFert Humisuper Plus i FitoFert Bor Max 20.